V Karlových Varech byla založena dne 6.3.2010 již čtvrtá lóže Odd Fellows v České republice s názvem Martel č.4. Přípravy předcházející založení lóže probíhaly několik let. Zakladatelem lóže byl Jiří S. (EXM), který se významně zasadil o rozšíření řádu v Čechách. Registrace v podobě občanského sdružení u MV ČR (dnes spolku) proběhla nejen z důvodů legislativní nezbytností, zejména však pro budoucí naplňování aktivit, které jsou službou řádu pro nemocné, sirotky a zesnulé.

Pomáhání řádu také ve veřejném životě je typické pro všechny lóže na celém světě. Martel č.4 je sestrou Lóže Concordia č.2, ta významně přispěla k jejímu založení a je její patronkou. Pomoc při za ložení lóže Martel č.4 náleží také Lóži Bohemia č.1, která pomáhá při založení asociace. Řád si pečlivě své budoucí členy vybírá a jejich totožnost zpravidla nezveřejňuje. Členství v řádu je závazkem vznikajícím svobodnou vůlí jednotlivce, neomezující jeho přesvědčení, názorů politických či náboženských, však jejich propagování je na půdě řádu přísně zakázáno. Další závazky jsou plně v souladu s právním prostředím všech zemí kde veřejně řád působí. 

Ušlechtilost cílů, trpělivost při prosazování pravdy, laskavost při pomoci druhým jsou  naší snahou ve společenském životě. Skutečným a pravým  projevem ve smyslu řádu Odd Fellows se rozumí vlastní, neovlivněný a svobodný názor jednotlivce, prezentovaný v přátelství, lásce a pravdě. Tato slova jsou i naplněním základních principů řádu.

Od roku 2016 se stala Lóže Martel č.4 patronkou první asociace dam v ČR, která založila první dámskou lóži v ČR pod názvem  Dorothea č.1. rovněž v Karlových Varech. 

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU