Řád Odd Fellows, tradice více než 150 let.

Futurum

Historie a současnost

Často bývá Odd Fellows Řád zaměňován s nejrůznějšími směry Svobodného zednářství. Jde však o paralelně existující společenstvo, které má se zednáři něco příbuzného, ale zároveň i odlišného. Na rozdíl od zednářů je hnutí Odd Fellows tolerováno katolickou církví.

Prvotní záměry při vniku tajných spolků a sdružení po celé Evropě souvisejí s nejrůznějšími mýty a motivy. Jako nejstarší to byly motivy náboženské při vzniku tajných bratrstev s nejrůznějšími dominujícími cíli.

Častěji však vznikaly spolky profesní, cechovní organizace se svými rituálními shromážděními. Stavitelé katedrál jsou údajně prvými činiteli těchto spolků a tajných sdružení, lóží.

S osvícenstvím je spojen vznik zednářských lóži v Anglii a Francii, později na podobné platformě vznikají různé spolky po celé Evropě.Téměř ve stejnou dobu jako Svobodní zednáři (Velká Lóže v Londýně) začíná i historie Odd Fellows.

Kořeny Odd Fellows lze nalézt v Anglii v r. 1725 jako Odd Fellows Sdružení, která vznikají v anglických městech jako spolky sdružující lidi s humanistickými ideály, spojenými  snahou o vzájemnou pomoc v nouzi. Přejímaly znamení a symboly ze zednářských lóží, rituály nesou proto podobné výchozí motivy. Důležitým prvkem byla snaha o zamezení vstupu nepovolaným osobám do sdružení, z toho důvodu je tolik tajemnosti kolem znaků, symboliky a hesel.

Dodnes známa je Manchester Unity, větev Odd Fellows v Anglii, sahající již do zmíněných počátků historie.

Nezávislý Řád Odd Fellows (I.O.O.F.) jako světové společenství Odd Fellows lóží začíná pak v roce 1819 založením Washington Loge Nr.1  Thomasem Wildeyem. Jde o prvou lóži v U.S.A.

V roce 1877 byla v Chicagu založena česká Lóže Palacký č. 630.

Prvou lóží v kontinentální Evropě byla Württenberger Loge Nr. 1 .

První pokus o založení české Odd Fellow lóže byl již počátkem 20. století (v roce 1905). Vzhledem k zamítavému postoji rakousko-uherské administrativy nebylo v prvé fázi možné založit českou Lóži Přátelství běžným způsobem. Budoucí členové se proto od roku 1905 scházeli jako Společnost pro lidskou radost.

Potom se podařilo v roce 1906 diplomatickými jednáními v Berlíně založit první pražskou lóži –  „Lóži Přátelství č. 8 v Sasku“. Skutečný rozvoj I.O.O.F. na našem  území začal až po vzniku Československa. Původní Bohemia Lóže v Praze vznikla již v roce 1924.

Další vývoj po okupaci Československa v r. 1939 nepřál existenci Odd Fellows, Němci lóže zakázali a zrušili.

Po 2. světové válce nebyla zaznamenána žádná aktivita Odd Fellows v naší republice.


Teprve po roce 1989 se začala činnost I.O.O.F v České republice obnovovat.

Jako první s touto myšlenkou přišla do České republiky v roce 1994 Velkolóže Království dánského. Pověřila Lóži č. 23 Christian IV. sídlíci v Kodani přípravou a přijetím nových bratrů z České republiky. Stalo se tak díky spolupráci Lions Clubu Praha – Orel v Praze se zmíněnou Velkolóží. Za velkorysé pomoci dánských bratrů bylo v letech 1994 – 1996 přijato do Řádu mnoho našich bratrů. V té době již bylo určeno, že budoucí česká lóže se bude jmenovat Concordia.

Pomocí přátelských kontaktům několika našich bratrů s bavorskou Mezinárodní Odd Fellows. Lóží v Mnichově, Friedens Lóží v Dachau a l. Württembergskou Lóží byla dne 6.7.1996 zasvěcena první Hala Odd Fellows v ČR – a to v Žatci.

Tím od 12.10.1996 byla znovu obnovena Bohemia Lóže č.1 a tím i celý Řád Odd Fellows na našem území. Tato lóže v počátcích sdružovala všechny bratry I.O.O.F. v České republice.

V roce 2000 byla z členů připravovaných v létech 1994 – 1996 Lóží č. 23 Christian IV. a z některých členů Bohemia Lóže č.1 založena  Concordia  Lóže č.2.

V roce 2002 byla založena Lóže č. 3 Karel IV. Ta po několika letech činnosti na zámku v Dobříši zanikla.
V roce 2010 vznikla v Karlových Varech Lóže č. 4 Martel.

Bohemia Lóže č. 1 a Concordia Lóže č. 2 nyní sídlí v Praze.

České Lóže Odd Fellows jsou organizačně součástí Velkolóže Království dánského, postupem času se předpokládá vznik samostatné Velkolože ČR tak, jak tomu bylo již dříve.

Vše závisí na rozšíření myšlenky Řádu v naší republice, na vzniku nových lóží. Základem etického cítění členů Odd Fellows  jsou pojmy Přátelství, Láska a Pravda.

Členové si vzájemně tolerují nejrůznější náboženské či politické postoje, témata náboženství a politiky jsou  však při zasedání Lóže přísně zakázána.

Neznamená to, že by se v rámci vzájemné výměny názorů  a vystoupení nemohlo po rituální části zasedání mezi bratry o podobných tématech hovořit. Ale naopak,  projevem vzájemné úcty a tolerance jsou neomezené možnosti pro další vzájemnou nebo dílčí spolupráci.

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky.

Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony.

Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.

„Rozšiřovat základní principy přátelství, lásky a pravdy mezi lidmi, posilovat je v lásce k Bohu a jejich sousedům a učit je, že slova nestačí, ale že tato učení musí být uvedena do činnosti, aby tak každý mohl být schopen přispět ke zlepšení a zdokonalení lidstva “ Řád se snaží prostřednictvím svých učení pomáhat svým členům po celý život a dát jim životní postoj, který si každý může vzít s sebou ve svém každodenním životě. Hlavním cílem řádu je jak etický, tak humanitární cíl. Etický pro jednotlivce a humanitární pro místní, národní a mezinárodní – mimo řád. Zakladatelé Řádu považovali etický přístup k životu za nezbytnou součást doktríny řádu. Životní postoj, který umožňuje svým členům nejen usilovat o hmotnou existenci, ale také usilovat o etický přístup. Nestačí proto, aby člen řádu považoval etiku řádu za něco teoretického. Je důležité, aby si člověk – podle etiky Řádu – osvojil životní postoj, který charakterizuje jeho každodenní život. Odd Fellow BY Měl být znám svým způsobem a skutky. Odd Fellow The Order staví svou práci na lidskosti a lásce na základě svých učení přátelství, lásky a pravdy. Svět se změnil. A musíme věřit, že výše uvedené zásady jsou stále základem společnosti, kterou musíme budovat. Všichni toužíme po úplném naplnění zákona o charitě. Konečným cílem Odd Fellow Order bylo splnit tento zákon – a stále je -. 

„Slouží nejlépe, což slouží ostatním!“

Extrudovaná a humanitární práce sahá od místní pomoci po nemocné, staré, osamělé nebo slabé společenství až po každoroční darování několika milionů korun na humanitární účely. Odd Fellow Symbol a motto Řádu je řetěz tří spojených ok, které vyjadřují požadavek projevovat přátelství, lásku a pravdu ve všech záležitostech života. Slova nestačí. Skutečnou prací Odd Fellow je tedy převést tři malá slova do akce.